Menu
Your Cart

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ

ЗА ПОРЪЧКИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ

тел:0878132113

admin@store-bg.eu

шоурум

гр.Червен бряг

ул.Панайот Волов №19 

Натиснете "Х" за да продължите

Реклама

Общи условия за реклама
1. Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер, рекламно каре или рекламен текст със съответните размери в зависимост от избраната позиция.
2. Заявката за реклама в сайтовете на В.И.Ф инженеринг ООД се изчислява на базата на генериран брой импресии- брой показвания на рекламния банер или рекламното каре, освен в случаите, когато се закупува на публикуване/време и това е изрично указано в договора между страните.
Публикуваните в reklama.investor.bg данни за импресии/уникални се актуализират в началото на всеки месец или само, когато това се налага.
3. Срокът за потвърждаване на медиаплан, изготвен от В.И.Ф инженеринг ООД, от страна на рекламодателя е до 3 (три ) работни дни след изпращането му. В противен случай, В.И.Ф инженеринг ООД си запазва правото да променя схемата за излъчване на рекламните банери. Медиа плановете се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите.
Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на В.И.Ф инженеринг ООД, е случай че са налице свободни ресурси.

4. Срок за подаване на рекламните материали.
4.1. Рекламните материали се подават 24 часа преди стартиране на кампанията, а материалите за всички видове нестандартни кампании минимум 3 дни преди старта на кампанията.
4.2. Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително проверени и одобрени от В.И.Ф инженеринг ООД преди публикуването им на сайтовете.
4.3. В случай, че Рекламодателят пожелае да се използват допълнителни кодове за следене на статистиката, следва предварително да информира В.И.Ф инженеринг ООД, за да се извършат допълнителни технически настройки.
4.4  За всяка рекламна позиция клиентът има право на ротация на не повече от два банера. За всеки банер извън тази бройка се заплаща допълнителна такса в размер на 50 лв.
4.5. Всички рекламни банери трябват да бъда предварително одобрени преди публикуването им на сайтовете.
4.6. Обект на проверката са техническите изисквания към банерите и тяхното съдържание. В случай, че рекламните материали не отговарят на изискванията, В.И.Ф инженеринг ООД си запазва правото да отложи кампанията до отстраняване на проблема.
4.7. В.И.Ф инженеринг ООД си запазва правото да тества всички подадени за публикуване банери и да отказва тези, които предизвикват затруднения и проблеми за правилното функциониране на процесора на компютъра и на правилното функциониране на сайтовете.
4.8. В.И.Ф инженеринг ООД има право да откаже изпълнението на дадена заявка и реклама, като представи доводите си в срок до 24 часа преди старта на кампанията.
4.9. В.И.Ф инженеринг ООД не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами.

5. Отчитане на кампании
5.1. Отчитането на реализираните импресии и кликове се основава на официалните данни от банер системата на В.И.Ф инженеринг ООД с адрес: Google Ad Manager: /https://admanager.google.com/home/
5.2. Всеки клиент получава код и парола за онлайн статистика на импресиите и кликовете. При желание от страна на клиента, той получава сертификат за реализиран брой импресии и кликове.
5.3. В.И.Ф инженеринг ООД не се ангажира с резултати от други системи, освен рекламния софтуер, упоменат в т.5.1., който се приема за официален за кампанията.
5.4. В.И.Ф инженеринг ООД не носи отговорност за технически проблеми с рекламни кампании, излъчвани с външен код, както и когато писмено не е уведомен за промяна по него.
5.5. Статистиката се пази до три месеца след приключване на кампанията.
 
6.  Публикуване на PR статия (прес съобщения и новини)
PR статии (прес съобщения и новини) се публикуват в сайтовете на "В.И.Ф инженеринг ООД" след предварителна договорка с дружеството.
PR статията трябва да е с дължина до 300 думи, с включени максимално една снимка и два линка. Материалите се изпращат минимум 24 часа преди публикуване. Преглеждат се и се коригират от редактора на съответния сайт. PR статията се обозначава със специален символ за платена публикация. "В.И.Ф инженеринг ООД" си запазва правото да откаже публикацията или да промени времето и мястото за публикуване на статията.7. Неустойки

7.1. При непълно или неточно реализиране на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията, В.И.Ф инженеринг ООД компенсира пропуснатите излъчвания с утежнение от 30%.
7.2. При прекратяване на вече стартирала кампания рекламодателят заплаща на В.И.Ф инженеринг ООД цялото изразходвано до момента количество импресии, дори то да надхвърля заявеното по медиа план, както и неустойка в размер на 20% от брутната сума на нереализираната част от заявката.
7.3. При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече стартирала кампания В.И.Ф инженеринг ООД има право да получи от Рекламодателят неустойка в размер на 20% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.
7.4. При отказ на рекламна кампания в срок до 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията В.И.Ф инженеринг ООД има право да получи от Рекламодателя неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания
7.5. При намаляване на бюджета на предварително одобрена заявка в срок от 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията В.И.Ф инженеринг ООД има право да получи от Рекламодателя неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания.

8. Цени и условия за плащане
8.1. Минимална цена за заявка – 200 лв. без включен ДДС.
8.2. Рекламата се заплаща преди стартиране на кампанията. Рекламодателят получава фактура не по-късно от 3 (три) работни дни след плащането.
8.3. Заплащането на рекламната кампания се извършва по банков път, преди стартиране на рекламната кампания.
Банкова сметка в лева
Банкова сметка в евро
 
 
 
 
 
В.И.Ф инженеринг ООД
В.И.Ф инженеринг ООД
 
 
IBAN: 
IBAN: 
 
 
Банка: 
Банка: 
 
 
Банков Код: 
Банков Код: 
 
 
 
Таксите за парични преводи сa за сметка на клиента!
Всички цени в тарифните планове са без включен ДДС.
Всички суми в скалите са за брутен обем в лева без ДДС, съгласно ценовите листи на В.И.Ф инженеринг ООД.

9. Отстъпки
 
 
В.И.Ф инженеринг ООД си запазва правото да съхранява в кодовете на всеки един от сайтовете, собственост на компанията, зони на които в момента не се използват и не визуализират реклама.

10. При  извършване  на  промени  в  настоящите  Общи  условия,В.И.Ф инженеринг ООД   довежда  до  знанието  на Рекламодателя  или  Рекламната  агенция  извършените  промени  чрез  публикуването  им  в  сайта http://store-bg.eu/reklami  както  и  чрез  поставяне  на  видно  място  в сайта  за  реклама съобщение за изменението.

Няма добавени продукти в тази категория.